česky anglicky německy
Kontaktujte nás: +420 773 317 097 | rezervace@stara-pekarna.cz recepce@stara-pekarna.cz

Výpůjční řád

vydaný dle ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen “NOZ”) společností Hotel Stará Pakárna s.r.o., IČ 06157840 se sídlem Liberec, Náměstí Českých bratří 26/13, PSČ 460 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 39767 jako provozovatelem půjčovny elektrokoloběžek . (dále jen “pronajímatel” )

I.

Úvodní ustanovení

1. Tento výpůjční řád upravuje práva a povinnosti pronajímatele na straně jedné a nájemce (dále jen “nájemce”) na straně druhé (společně dále též “smluvní strany”) ze smlouvy o nájmu elektroběžky styl ECO Highway jmenovitém výkonu max. 1kW a max. rychlosti 25km/hod, které jsou vybaveny v souladu s vyhláškou MDČR č.341/2014 Sb., příloha č. 12, která provádí zákon č.361/2000 Sb. a jsou schválené pro provoz na pozemních komunikacích (dále jen “elektrokoloběžka” nebo “předmět nájmu”) uzavřené dle ust. § 2201 a násl. NOZ.

2. Závazkový vztah mezi smluvními stranami vzniká uzavřením písemné smlouvy o nájmu elektrokoloběžky (dále jen “Smlouva”) a řídí se ustanoveními Smlouvy, tohoto Výpůjčního řádu, platným Ceníkem pronajímatele a platnými právními předpisy České republiky, zejmána NOZ.

3. Předmět nájmu zůstává po celou dobu nájmu ve vlastnictví pronajímatele.

II.

Nájemce a uživatel elektrokoloběžky

1. Nájemcem a smluvní stranou Smlouvy může být pouze osoba starší 18-ti let, která je plně svéprávná.

2. Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu s osobou, která jeví známky požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek a nebo je u ní důvodná obava, že by při jízdě na elektrokoloběžce mohla způsobit škodu na zdraví či majetku sobě nebo třetím osobám, či ohrozit bezpečnost a plynulost silničního provozu.

3. K jízdě na elektrokoloběžce není nutné vlastnit žádné řidičské oprávnění.

4. Nájemce je oprávněn pronajmout si na základě jedné Smlouvy více kusů elektrokoloběžek s tím, že jejich uživatelem bude následně třetí osoba v rodinném či příbuzenském poměru k nájemci (dále jen “uživatel”). Uživatelem může být pouze osoba straší 15-ti let.

5. Za veškeré škody způsobené na elektrokoloběžce nebo v souvislosti s jejím provozem ze strany uživatele odpovídá nájemce, který uzavřel Smlouvu na příslušnou elektorokoloběžku, a to v rozsahu dle platných právních předpisů a této Smlouvy jako by škodu způsobil sám.

III.

Rezervace elektrokoloběžky

1. Zájemce o uzavření Smlouvy si může elektrokoloběžku/ky rezervovat telefonicky (+420 773 317 097) a nebo prostřednictvím emailu. Pří rezervaci zájemce uvede :

  1. jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo zájemce,

  2. požadovaný počet elektrokoloběžek,

  3. den a hodinu, kdy se dostaví k uzavření Smlouvy a převzetí předmětu nájmu. Hodina musí být stanovena tak, aby odpovídala otevírací době daného výdejního místa pronajímatele

  4. konkrétní výdejní místo pronajímatele, kde si hodlá předmět nájmu převzít aVýdejní místo provozovatele a jejich provozní doba jsou uvedeny na webových stránkách pronajímatele www.stara-pekarna.cz

1. Emailová rezervace je považována za platnou, je-li zájemci ze strany pronajímatele potvrzena telefonicky nebo emailem.

2. Nedostaví-li se zájemce k uzavření Smlouvy do výdejního místa provozovatele ani 30min po rezervovaném čase, rezervace propadá a pronajímatel je oprávněn rezervovaný předmět nájmu pronajmout jinému zájemci.

3. Nájemce bere na vědomí, že si Pronajímatel vyhrazuje právo na změnu provozní doby výdejního místa.

IV.

Uzavření Smlouvy

1. Před uzavřením Smlouvy předloží zájemce pronajímateli alespoň dva z těchto svých dokladů totožnosti:

  1. platný občanský průkaz občana České republiky (nebo doklad o trvalém pobytu v ČR pro cizince nebo national identity card),

  2. platný cestovní pas,

  3. platný řidičský průkaz.


2. Nájemce složí při podpisu Smlouvy v hotovosti vratnou kauci ve výši 1.000,-Kč za každou vypůjčenou elektrokoloběžku (dále jen “kauce”).

3. Kauce bude vrácena Nájemci v plné výši zpět oproti vrácení předmětu nájmu. Nájemce však výslovně souhlasí s tím, že je pronajímatel oprávněn započíst si proti kauci veškeré své pohledávky vůči nájemci vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu nájmu ze strany nájemce (uživatele), zejména z titulu poškození, zničení či odcizení předmětu nájmu či jeho příslušenství a dale případné náklady na výjezd pronajímatele do určeného místa z důvodů na straně nájemce (defekt, vybitá baterie, poškozená či nepojízdná elektrokoloběžka). V takovém případě kauce nájemci vrácena nebude, případně mu bude vrácena jen její odpovídající část. Započtením svých pohledávek vůči nájemci proti kauci neztrácí pronajímatel právo domáhat se vůči nájemci náhrady veškeré újmy, která nebude kryta kaucí.

4. Spolu s elektrokoloběžkou si může nájemce pronajmout také ochrannou cyklistickou přilbu. Ceny za nájem přileb jsou uvedeny v Ceníku pronajímatele.

5.Nájemce uhradí při podpisu Smlouvy nájemné ve výši stanovené dle platného Ceníku pronajímatele, a to oproti vystavení příslušného účetního dokladu.

6.Vzor Smlouvy je k dispozici na webových stránkách pronajímatele www.stara-pekarna.cz

V.

Převzetí předmětu nájmu a doba nájmu

1. Při podpisu Smluvy předá pronajímatel nájemci předmět nájmu včetně 1 ks klíčku od elektrokoloběžky a seznámí nájemce s obsluhou a s principy jizdy na elektrokoloběžce.

2. Pronajímatel je povinen předat nájemci předmět nájmu v odpovídajícím technickém stavu a s plně nabitou kapacitou baterie.

3. Nájemce je povinen předmět nájmu při jeho převzetí prohlédnout a seznámit se s jeho technickým stavem a obsluhou. Případná drobná zjevná poškození předmětu nájmu nemající vliv na jeho provozuschopnost, zaznamenají smluvní strany do Smlouvy. Za poškození, která nebudou ve Smlouvě uvedena a budou shledána při vrácení předmětu nájmu, nese plnou odpovědnost nájemce.

4. Nájemce je povinen seznámit se při uzavření Smlouvy s Výpůjčním řádem a s pokyny pronajímatele pro užívání elektrokoloběžky a v plném rozsahu je dodržovat po celou dobu nájmu. Podpisem Smlouvy nájemce prohlašuje, že převzatý předmět nájmu je bez zjevných závad a nedostatků, v odpovídajícím technickém stavu, že ovládá jeho řízení a obsluhu a že se podrobně seznámil s obsahem Smlouvy a tohoto Výpujčního řádu, který se zavazuje dodržovat. Na pozdější připomínky či reklamace nebude brán ze strany pronajímatele zřetel. Pronajímatel při uzavírání Smlouvy žádným způsobem nezkoumá zdravotní stav, kondici ani řidičské schopnosti nájemce (uživatele). Uzavřením Smlouvy nájemce potvrzuje, že jeho zdravotní stav, kondice a řidičské schopnosti mu plně umožňují jízdu na elektrokoloběžce a bere na vědomí, že v případě, že tomu tak není, nese veškeré s tím spojené důsledky jen on sám.

5. Předmět nájmu se půjčuje vždy na konkrétní počet kalendářních dní, bez ohledu na to, v jakou hodinu si nájemce předmět nájmu v daný den převezme.

6. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu po uplynutí stanoveného počtu kalendářních dnů, a to kdykoliv v průběhu otevírací doby daného výdejního místa pronajímatele. (Příklad : je-li elektrokoloběžka pronajata na 1 den, otevírací doba výdejního místa je od 9.00 do 18.00 a nájemce si elektrokoloběžku převezme 1.5.2020 v 12.00, je povinen ji vrátit 1.5.2020 nejpozději v 18.00).

7. Vrácení předmětu nájmu provede nájemce tak, že jej předá ve stavu, v jakém jej převzal, očištěný od hrubých nečistot pronajímateli v určené době, ve stanoveném výdejním místě, kde pronajímatel provede kontrolu stavu předmětu nájmu. Smluvní strany pak dobu vrácení předmětu nájmu a případné škody způsobené na předmětu nájmu zaznamenají do Protokolu o vrácení předmětu nájmu, který je součástí Smlouvy.

8. Nevrátí-li nájemce předmět nájmu ve stanovené lhůtě, má pronajímatel právo na smluvní pokutu ve výši denního nájemného za každý započatý den prodlení. V případě prodlení delším, než 3 dny, bez odpovídajícího zdůvodnění ze strany nájemce, bude podáno ze strany pronajímatele trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu.

9. Při předčasném vrácení předmětu nájmu (např. při náhlé změně počasí nebo z vlastního rozhodnutí nájemce) nemá nájemce nárok na vrácení nájemného ani jeho části.

10. V případě poškození předmětu nájmu uhradí nájemce při jeho vrácení v hotovosti v plné výši veškeré škody, které na něm způsobil po dobu nájmu, resp. za které odpovídá. V případě, že nebude možné výši škody určit na místě nebo nebude mít nájemce při sobě dostatek finančních prostředků, uhradí tyto škody na základě faktury, kterou mu pronajímatel zašle na adresu uvedenou ve Smlouvě, a to ve lhůtě splatnosti faktury, která činí 14 dní. Pokud bude charakter poškození předmětu nájmu takového rázu, že se stane nepojízdným nebo nezpůsobilým k dalšímu pronájmu, neboť bude vyžadována jeho rozsáhlejší oprava nebo objednání nového náhradního dílu, je nájemce vedle skutečně způsobené škody povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.

11. V případě ztráty klíčku od elektrokoloběžky je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč. 

12. V případě odcizení předmětu nájmu nebo jeho totálním zničení, je nájemce povinen dostavit se neprodleně do výdejního místa a uhradit pronajímateli plnou pořizovací cenu odcizené/zničené elektrokoloběžky, jejiž výše je uvedena ve Smlouvě, a to na místě v hotovosti nebo po dohodě s pronajímatelem na základě faktury, kterou mu pronajímatel zašle na adresu uvedenou ve Smlouvě, a to ve lhůtě splatnosti faktury, která činí 14 dní.

13. Smluvní pokutu hradí nájemce na místě, při vrácení předmětu nájmu. Smluvní pokuta nemá vliv na parvo na náhradu škody ani na její výši.

VI.

Povinnosti nájemce a pravidla užívání předmětu nájmu

1. Převzetím předmětu nájmu přebírá nájemce plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené na předmětu nájmu, pokud k nim dojde od převzetí předmětu nájmu nájemcem do vrácení předmětu nájmu pronajímateli ,a to jakkoli tedy i bez zavinění nájemce, výjma případů, kdy ke škodě dojde zjevně pouze vinou pronajímatele.

2. Elektrokoloběžka je určena pro převoz pouze jedné osoby do max. hmotnosti 150kg.

3. Nájemce není oprávněn umožnit užívání elektrokoloběžky osobě, která není uvedena ve Smlouvě jako nájemce nebo uživatel.

4. Nájemce/uživatel není oprávněn přepravovat na elektrokoloběžce zvířata ani náklad o hmotnosti nad 10kg či náklad nadměrných rozměrů.

5. Nájemce bere na vědomí, že jízda na elektrokoloběžce je uskutečňována na jeho vlastní nebezpečí. Pronajímatel tedy nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou užíváním elektrokoloběžky nebo v souvislosti s ním nájemcem/uživatelem nebo třetí osobou na zdraví nebo majetku nájemce/uživatele, pronajímatele nebo třetích osob.

6. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu pouze k účelu, ke kterému je určen, a to takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, zničení nebo odcizení.

7. Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu jakékoliv změny či úpravy bez předchozího souhlasu pronajímatele.

8. Nájemce bere na vědomí, že elektrokoloběžka je určena především pro jízdu po asfaltových komunikacích a po zpevněných lesních nebo polních cestách. Elektrokoloběžka není vzhledem ke své konstrukci určena pro jízdu ve volném a náročném terénu, ani pro jízdu v děšti, mrazu nebo za jinak nepříznivých klimatických podmínek (možnost poškození či zničení napájecích baterií). Se strojem je zakázáno skákat, sjíždět kamenitý či jinak nerovný terén a není dovoleno stroj váhově přetěžovat!

9. Nájemce bere na vědomí, že v případě defektu (píchnutí kola), je přísně zakázáno pokračovat v jízdě, neboť hrozí trvalé poškození ráfku kola. V takovém případě je nájemce povinen dotlačit elektrokoloběžku vlastní silou zpět do výdejního místa. Nájemce má v takovém případě take možnost přivolat pracovníka pronajímatele k opravě defektu či k odvozu elektrokoloběžky či osoby nájemce – tyto služby jsou však zpoplatněny a budou nájemci účtovány dle platného Ceníku pronajímatele.

10. Nájemce je při jízdě na elektrokoloběžce povinen plně respektovat veškerá ustanovení vztahující se k užívání elektrokoloběžky v silničním provozu a nese plnou odpovědnost za škody způsobené z důvodu nedodržení příslušných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích a za jednání, která budou mít za následek kolizi s ostatními účastníky provozu na pozemních komunikacích nebo poškození či zničení elektrokoloběžky v důsledku nárazu do překážky nebo pádu elektrokoloběžky.

11. Jakékoli poškození, poruchu či jiný problém týkající se provozuschopnosti předmětu nájmu je nájemce povinen oznámit pronajímateli při jeho vrácení, případně tuto skutečnost telefonicky nahlásit pronajímateli na jeho tel. číslo uvedené ve Smlouvě a dohodnout s ním další postup.

12. Nájemce je povinen zabezpečit předmět nájmu proti krádeži a za všech okolností si počínat tak, aby nemohlo dojít k jeho odcizení. Při opuštění elektrokoloběžky je nájemce povinen vždy použít zámek. V případě odcizení elektrokoloběžky je nájemce povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost pronajímateli, kontaktovat Policii ČR a poskytnout plnou součinnost při provádění příslušných šetření.

VII.

Pojištění

1. Nájemce bere na vědomí že elektrokoloběžky nejsou kryty havarijním pojištěním, povinným ručením ani pojištěním proti poškození a krádeži. Veškeré případné škody na majetku či zdraví jdou tak k tíži nájemce. S ohledem na to pronajímatel doporučuje, aby si nájemce předem sjednal individuální pojištění odpovědnosti.

VIII.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Nájemce uděluje podpisem Smlouvy pronajímateli svůj souhlas se zpracováním svých osobních údaju v rozsahu, v jakém mu je poskytne ve Smlouvě, a to všemi způsoby a za účelem plnění práv a povinností pronajímatele ze Smlouvy a za účelem nabízení obchodu a služeb nájemci. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a nájemce jej uděluje dobrovolně, proto má právo jej kdykoli odvolat, a to písemně na adrese pronajímatele. Nájemce má v souladu s ust. § 12 zákona č. 101/2000 Sb. právo na přístup ke svým osobním údajům a další práva uvedená v ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

IX.

Pokyny pronajímatele k jízdě na elektrokoloběžce

Ochranné prvky : při jízdě na elektrokoloběžce je doporučeno mít vlastní ochrannou cyklistickou helmu, cyklistické brýle, cyklistické rukavice a pevnou obuv.

Pro osoby mladší 18-ti let je cyklistická helma povinná. Cyklistickou helmu je možno zapůjčit ve výdejním místě pronajímatele za poplatek dle platného Ceníku pronajímatele. Dále je doporučeno mít s sebou batůžek, kam si můžete uschovat osobní věci nebo např. malé občerstvení na cestu.

Jízda: zasuňte klíček do spínací skříňky, která je mezi řídítky a klíčkem otočte doprava

na 1. polohu(2. poloha rozsvítí světla)

Při řízení udržujte přirozenou polohu.

- jízda v sedě: udržujte polohu na středu sedadla, abyste zabránili nežádoucím vibracím řidítek a snížili zátěž na přední pneumatiku

- jízda ve stoje: při zrychlení otáčejte pomalu rukojetí na řidítkách. Náhlé zrychlení může vést ke snížení stability jezdce.Jezděte pomalu na rozbitých silnicích, dlážděných a štěrkových cestách. Za deštivého počasí může kvůli mokré vozovce dojít ke smyku, z toho důvodu jezděte za nepříznivého počasí opatrně. V případě, že voda na silnici přesahuje výši stupátka koloběžky, ukončete ihned jízdu, neboť průjezdem vodou by mohlo dojít ke zkratu zařízení. Na mokré vozovce se výrazně snižuje brzdná dráha. Doporučujeme rozjíždět se na elektrický pohon pozvolna. To zvláště platí při rozjezdu do kopce. Stejně tak při jízdě do prudkého kopce nikdy nenechte motor "trápit" až do úplného zastavení, raději mu pomozte odrazem nohou nebo zavčasu slezte a nejprudší úsek vyjděte pěšky. Jezděte vždy s maximální obezřetností, řídítka držte vždy obouruč. Při běžícím motoru nikdy nesahejte do pohyblivých částí stroje.

Akumulátor: v elektrokoloběžkách jsou použity moderní výkonné Li-ion akumulátory 60V/20Ah které netrpí paměťovým efektem a dobíjení prodlužuje jejich životnost. Dojezd na jedno nabití je cca 40-60km v závislosti na váze jezdce, profilu trati, povětrnostních podmínkách a způsobu jízdy - v kopcovitém a náročném terénu cca 35-50km. Je vhodné konzultovat s obsluhou půjčovny zamýšlenou trasu výletu, sledovat aktuální stav nabití baterie prostřednictvím signalizace LED diod na řídítkách, aby nedošlo k úplnému vybití baterií a nutnosti dotlačit elektrokoloběžku zpět do půjčovny vlastní silou nebo využít placeného odvozu.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Pronajímatel si vyhrazuje právo na změnu Výpůjčního řádu. Výpujční řád v konkrétním znění je vždy platný pro závazkové vztahy ze Smluv uzavřených v době jeho platnosti a účinnosti.

2. Tento Vypůjční řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 15.9.2020.

V ……………….. dne …...................................

Rezervace - Hotel Stará Pekárna

JARO AKCE - Zadejte k rezervaci Slevový kód JARO2024. Získejte slevu 7% na celý pobyt a jednu hodinu v privátním wellness s vířivkou a saunou od 8:00 - 14:00 hod ZDARMA!

(akce platí do 30. června 2024)