česky anglicky německy
Kontaktujte nás: +420 773 317 097 | rezervace@stara-pekarna.cz recepce@stara-pekarna.cz

Návštěvní řád „Hotel Stará Pekárna“

Vážení hosté,

tímto žádáme o dodržování pokynů uvedených v návštěvním řádu hotelu a věříme, že se níže uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení musela být přijata proto, abychom mohli vytvořit dobré podmínky pro pobyt všech hostů.

Přejeme Vám příjemný a nerušený pobyt v našem hotelu STARÁ PEKÁRNA!

Hotel může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Host při svém příchodu předloží pracovníkovi hotelu platný doklad totožnosti a seznámí se s provozním řádem.

Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen oznámit na recepci.

Pokud dojde k poškození pokoje i jiného zařízení hotelu z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

Způsob úhrady za ubytování proběhne dle dohody hotově , převodem , případně platební kartou.

Host nesmí bez souhlasu vedení hotelu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy ani jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v hotelu, tak v přilehlém okolí.

Z bezpečnostních důvodů nesmí host ponechávat děti do 10 let věku bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních společenských prostorách hotelu.

V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem recepce.

V době od 22 hod. do 6 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

Není-li objednávkou sjednáno jinak, je rezervace platná do 18:30 hod.

Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla, uzavřít dveře a vstupní kartu odevzdat na recepci.

Příjezd 14,00 hod - 19,00 hod

Odjezd do 10,00 hod

Příjezd i odjezd je možný prodloužit za poplatek uvedený v ceníku hotelu na www.stara-pekarna.cz.

Rezervace: +420 773 317 097

Podávání snídaně:

PO – NE + svátky od 7 do 10 hod.

Celý hotel je nekuřácký.

Za poplatek uvedený v ceníku hotelu na www.stara-pekarna.czje možný domácí mazlíček (kabelkový týpek) na pokoji.

Při nedodržení návštěvního řádu je obsluha oprávněna zrušit hostu ubytování s tím, že host uhradí poskytnuté služby.

 

 

SDĚLENÍ KE SPLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI

 

Společnost Hotel Stará Pekárna s.r.o., IČO: 06157840, se sídlem Náměstí Českých bratří 26/13 , Liberec , 460 01, zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Za účelem rezervace, pobytu a vedení evidenčních knih jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů:

- Identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, email, telefonní číslo)

- Údaje spojené s vedením evidenční knihy hostů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (doba ubytování, účel pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, popř. víza, národnost).

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy a pro splnění právní povinnosti. Osobní údaje jsou získané přímo od subjektů údajů.

Osobní údaje bude společnost zpracovávat manuálně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených společností na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým mohou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny, Vám budou poskytnuty na vyžádání.

Osobní údaje bude společnost zpracovávat po dobu trvání právního titulu (splnění smlouvy, splnění právní povinnosti včetně archivace dle zákonné lhůty).

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobnímúdajům zpracovávaných společností, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od společnosti osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů společnosti poskytnul. Společnost na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Společnost nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje společnosti (údaje na možnost výmazu nebo opravy údajů subjektu):

Hotel Stará Pekárna s.r.o , Náměstí Českých Bratří 26/13 , Liberec , 460 01

Tel. 420 773 317 097, recepce@stara-pekarna.cz

Rezervace - Hotel Stará Pekárna

JARO AKCE - Zadejte k rezervaci Slevový kód JARO2024. Získejte slevu 7% na celý pobyt

(akce platí do 30. června 2024)